Comic Healing

Một thiết kế tệ có thể hủy diệt cả thế giới

🕔 30 thg 5, 2024

✍️ Ông Giáo, Khánh Đàm

🎨 Nhung Phạm

Comic Healing

Thế giới truyện tranh

Thế giới truyện tranh

Bọn mình sẽ "lúa hóa kiến thức" về các chủ đề về Mindset & Product Development. Các bạn hãy đề xuất chủ đề mình quan tâm xem sao!