Chính sách & Điều khoản

🕙 Cập nhật lần cuối: 23/07/2023

A. Giới thiệu

Các Chính sách & Điều khoản này áp dụng cho tất cả các học viên đăng ký tham gia các khóa học ("Dịch vụ") do UX Foundation Co., LTD ("Trung tâm") cung cấp. Khi đăng ký Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân theo các Điều khoản này. 

Lưu ý: Các Chính sách & Điều khoản này có thể được Trung tâm cập nhật hoặc sửa đổi và sẽ thông báo tới các học viên đã ghi danh.

B. Khóa học và hình thức học

1. Danh sách khóa học:

 • User Interface Foundation (UIF)

 • Psychology in UX Design (PXD)

 • User Experience Foundation (UXF)

2. Các hình thức học:

a. Học trực tiếp:

 • Học viên tham dự lớp học trực tiếp tại trung tâm đào tạo.

 • Được truy cập trọn đời Slide bài giảng, Bảng tin lớp học, và file Figma của khoá học.

b. Học trực tuyến:

 • Học viên tham dự lớp học trên nền tảng trực tuyến.

 • Được truy cập trọn đời Slide bài giảng, Bảng tin lớp học, và file Figma của khoá học.

 • Được truy cập Video record của các buổi học trong vòng 02 tháng sau khi khoá học kết thúc.

C. Ghi danh và thanh toán

a. Trường hợp ghi danh trước 30 ngày so với ngày khóa học bắt đầu: 

 • Học viên cần đóng trước 50% học phí để đặt chỗ cho khoá học.

 • 50% còn lại sẽ được đóng trong vòng 30 ngày trước ngày khóa học bắt đầu. 

b. Trường hợp ghi danh trong vòng 30 ngày trước ngày khóa học bắt đầu: 

 • Học viên sẽ cần đóng đầy đủ 100% học phí. 

D. Chuyển ghi danh, bảo lưu và hoàn phí

a. Chuyển ghi danh cho người khác:

Học viên có thể chuyển ghi danh cho người khác bằng cách thông báo cho Trung tâm ít nhất 03 ngày trước khi khóa học bắt đầu.  

b. Chuyển ghi danh sang các khoá học khác của Trung tâm:

 • Những học viên muốn chuyển ghi danh sang các khoá học khác mà Trung tâm đang cung cấp, sẽ cần thông báo cho Trung tâm trước 14 ngày so với ngày khoá học bắt đầu.

 • Học viên sẽ cần thanh toán phần học phí chênh lệch cho Trung tâm (nếu khoá học mới có mức học phí cao hơn khoá học đã ghi danh).

 • Trung tâm sẽ hoàn trả phần học phí chênh lệch cho học viên (nếu khoá học mới có mức học phí thấp hơn khoá học đã ghi danh).

c. Bảo lưu: 

 • Áp dụng cho những học viên có việc bận đột xuất và không thể tham gia khoá học trong khoảng thời gian khoá học diễn ra.

 • Học viên có thể bảo lưu bằng cách thông báo cho Trung tâm trước 14 ngày trước khi khoá học bắt đầu.

 • Sau khi thông báo bảo lưu, học viên sẽ cần chủ động liên hệ lại với Trung tâm để ghi danh cho khoá học mới. 

 • Việc bảo lưu sẽ không áp dụng hoàn lại học phí.

 • Trường hợp khóa học có thay đổi học phí so với thời điểm bảo lưu, học viên sẽ cần bổ sung phần học phí chênh lệch.

d. Hủy ghi danh:

 • Những học viên muốn hủy ghi danh và nhận lại toàn bộ số tiền đã đóng, sẽ cần thông báo cho Trung tâm trước 21 ngày so với ngày khóa học bắt đầu.

 • Nếu thông báo sau thời hạn đã nêu trên, học viên sẽ không thể huỷ ghi danh và nhận lại số tiền đã đóng. Học viên có thể lựa chọn các hình thức khác như: Chuyển ghi danh cho người khác, hoặc Bảo lưu.

e. Thay đổi hoặc huỷ lịch học từ phía Trung tâm:

 • Trong trường hợp không đủ học viên đăng ký, Trung tâm có thể hủy hoặc thay đổi lịch khóa học. Trung tâm sẽ thông báo cho các học viên 3 tuần trước khi khoá học bắt đầu.

 • Học viên sẽ có thể lựa chọn nhận lại toàn bộ học phí đã đóng hoặc chuyển ghi danh sang khóa học khác.

E. Điều kiện tốt nghiệp

a. Chứng chỉ tốt nghiệp:

 • Trung tâm sẽ cung cấp chứng chỉ dưới cả hai hình thức: Bản giấy và Bản mềm

 • Trung tâm sẽ cung cấp 02 loại bằng:

  • Bằng tốt nghiệp: Cho tất cả học viên đạt đủ Tiêu chí tốt nghiệp (Điều B)

  • Bằng tốt nghiệp xuất sắc: Cho tối đa 01 học sinh mỗi khóa theo sự đánh giá của Giáo viên

b. Tiêu chí tốt nghiệp:

Trung tâm sẽ cấp chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên đạt đủ các tiêu chí dưới đây:

 • Tỉ lệ tham gia học tối thiểu 75% số buổi học trong khoá.

 • Tỉ lệ nộp bài tập hàng tuần đạt tối thiểu 75%.

 • Đạt tiêu chuẩn về bài cuối khoá (do Giáo viên quyết định).

F. Các trường hợp vi phạm

Trung tâm có quyền từ chối hoặc hủy cung cấp Dịch vụ đối với bất kỳ học viên nào vi phạm các Điều khoản dưới đây

a. Về ứng xử

Học viên có hành vi gây rối hoặc làm giảm sút chất lượng môi trường học tập.

b. Về bảo mật thông tin khoá học

 • Tất cả các Tài liệu khóa học, bao gồm nhưng không giới hạn ở Video bài giảng, Slide, tài liệu phát tay và kĩ thuật số, đều là tài sản của Trung tâm và được bảo vệ bởi luật bản quyền.

 • Việc phân phối, sao chép hoặc sử dụng các tài liệu này mà không được phép là bị nghiêm cấm.  

G. Miễn trừ trách nghiệm

Trung tâm sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thương cá nhân hay mất mát tài sản nào của học viên trong khi tham dự các khóa học tại trung tâm đào tạo hoặc tham gia bất kỳ hoạt động liên quan đến Trung tâm.


Trân trọng.