Comic Healing

Làm UX là làm gì thế?

🕔 27 thg 6, 2024

✍️ Ông Giáo, Khánh Đàm

🎨 Nhung Phạm

Comic Healing

Thế giới truyện tranh

Thế giới truyện tranh

Bọn mình sẽ "lúa hóa kiến thức" về các chủ đề về Mindset & Product Development. Các bạn hãy đề xuất chủ đề mình quan tâm xem sao!