Comic Healing

Chúng ta nên trở thành Generalist hay Specialist?

🕔 26 thg 11, 2023

✍️ Ông Giáo

🎨 Nhung Phạm

Comic Healing

Thế giới truyện tranh

Thế giới truyện tranh

Bọn mình sẽ "lúa hóa kiến thức" về các chủ đề về Mindset & Product Development. Các bạn hãy đề xuất chủ đề mình quan tâm xem sao!